OnActiven erityisehdot

OnActiven järjestämien matkojen erityisluonteen vuoksi sovellamme Yleisten matkapakettiehtojen lisäksi erityisehtoja.

Matkanjärjestäjällä on oikeus käyttää näitä erityisehtoja, jos erityisehtojen käyttö on perusteltavissa matkan erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (kuten reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), matkan erityisluonteesta johtuvien poikkeuksellisten majoitusehtojen, lisäpalveluiden (kuten liikuntatilat) tai matkakohteen erityisolojen vuoksi.

OnActiven matkapaketteihin sovellettavat ehdot:

Yleiset matkapakettiehdot
OnActiven Erityisehdot

TravelOn Matkat on vastuullinen matkanjärjestäjä

Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti. Näin ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Yritys TravelOn Matkat Oy (y-tunnus: FI2460085-2) on ovat täysin vastuussa koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi yritys TravelOn Matkat Oy on hankkinut lainsäädännössä edellytetyn suojan palauttaakseen maksusi ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi siltä varalta, että yrityksestä/yrityksistä tulee maksukyvytön/maksukyvyttömiä.

OnActive-matkoilla vastuullisena matkanjärjestäjänä on TravelOn Matkat Oy. Noudatamme Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen hyväksymiä Yleisiä matkapakettiehtoja. Olemme asettaneet tarvittavan kuluttajavakuuden Kilpailu- ja kuluttajavirastoon, Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki, puhelin: 029 505 3000, s-posti: kirjaamo@kkv.fi

Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisista tärkeimmistä oikeuksista alla.

Maksuehdot

Jos matka varataan vähintään 45 vrk ennen lähtöä
– matkaa varattaessa suoritetaan varausmaksu 300 €/henkilö. Lomaohjelmasta poikkeavien matkojen kohdalla pidätämme oikeuden periä normaalia korkeamman varaus- ja peruutusmaksun. Tällaisesta käytännöstä ilmoitetaan asiakkaille matkan varauksen yhteydessä.
– loppumaksu tulee suorittaa 45 vrk ennen lähtöpäivää. Sekä ennakko- että loppumaksu suoritetaan matkavarauksessa olevien tietojen mukaisesti.
Jos matka varataan alle 45 vrk ennen lähtöä
– matkaa varattaessa suoritetaan koko matkan hinta. Internetin kautta varattaessa koko maksu tulee suorittaa heti.

Hinnanmuutokset

Hinnat perustuvat matkan hinnoittelupäivän valuuttakurssiin. Lopulliseen hintaan voivat vaikuttaa valuuttakurssien muutokset. Hinnanmuutosta laskettaessa verrataan esitteen hinnoittelukurssia ja 6 viikkoa ennen matkaa voimassa ollutta valuuttakurssia. OnActive varaa itselleen oikeuden korottaa sovittua matkan hintaa Yleisten matkapakettiehtojen kohdan 8. mukaisesti.

Avoin kauppa

Matkan voi peruuttaa 7 vrk:n kuluessa varauksesta, kun lähtöpäivään on peruutushetkellä aikaa vähintään 45 vrk. Tällöin palautetaan varausmaksu 300 euroa

Toimistokulut

Yleisten matkapakettiehtojen mukaisista peruutuksista ja muutoksista peritään toimistokuluina 100 €/henkilö.

Peruutusehdot

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka milloin tahansa ennen matkan alkamista. Mikäli palveluntuottajan (lentoyhtiö, hotellit, liikuntatilat) peruutusehdot ovat tiukemmat kuin Yleiset matkapakettiehdot perimme asiakkaalta toimistokulujen lisäksi todelliset OnActivelle aiheutuvat kulut täysimääräisinä. Sovellamme näitä ehtoja myös matkustajan oikeuteen peruuttaa matka ylivoimaisen esteen vuoksi (esim. lääkärintodistusperuutus).

Peruutuskulujen suuruuteen vaikuttaa mm. miten lähellä lähtöä peruutus tulee, mitkä kohteen ja lentoyhtiön ehdot ovat. Ennen loppumaksun erääntymistä peruutuskulut ovat usein toimistokulun verran, mutta loppumaksun erääntymisen jälkeen kulut nousevat. Saat selville omaa matkaasi koskevat mahdolliset peruutuskulut olemalla yhteydessä OnActiven toimistoon info@onactive.fi.

Matkustajalla ei ole oikeutta kuluttomaan matkan peruuttamiseen, jos hän matkapakettisopimusta tehdessään on jo ollut tietoinen Covid-19-pandemiatilanteesta tai jostakin muusta Yleisten matkapakettiehtojen 5.1.b -kohdan mukaisesta poikkeuksellisesta olosuhteesta.

Jos matka on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden tai useamman matkustajan seurue majoitetaan samaan huoneeseen tai huoneistoon ja joku seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa, on matkanjärjestäjällä oikeus periä peruutuskulujen lisäksi peruutuksen johdosta syntyvästä majoituksen vajaakäytöstä aiheutuvat kulut. Matkansa peruuttanut ja matkalle osallistuvat seurueen jäsenet vastaavat yhteisvastuullisesti kyseisten kulujen maksamisesta matkanjärjestäjälle. Matkanjärjestäjä ja matkalle lähtevä matkaseurue voivat edellä mainitun sijaan sopia yhteisesti matkaseurueelle tarkoituksenmukaisemmasta majoitusjärjestelystä, jolloin matkalle lähtevä seurue vastaa mahdollisista lisäkuluista.

Jos matkaa ei peruuteta eikä matkustaja saavu sovitulle lähtöpaikalle sovittuun aikaan tai jos hän ei voi osallistua matkaan siksi, ettei hänellä hänen vastuullaan olevista syistä ole matkaan tarvittavia asiapapereita, kuten voimassa olevaa passia, viisumia, henkilöllisyystodistusta tai rokotustodistusta, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.

Matkustajat voivat peruuttaa sopimuksen suorittamatta peruutusmaksua ja saada takaisin kaikki maksut, jos jokin muu matkapaketin pääominaisuuksista kuin hinta muuttuu merkittävästi.

Matkustaja voi peruuttaa matkan ennen lähtöä ilman peruutuskuluja, jos hänellä on perusteltua aihetta uskoa, että OnActiven mahdollisuudet toteuttaa matka sovitulla tavalla ovat sopimuksen päättämisen jälkeen olennaisesti vaikeutuneet matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, muiden vakavien turvallisuusongelmien, kuten terrorismin, luonnonkatastrofien, kuten tulvien, maanjäristysten tai sääolosuhteiden, lakon, merkittävien ihmisten terveyteen vaikuttavien riskien, kuten vakavan taudin esiintymisen matkakohteessa tai vastaavan tilanteen takia taikka jos matkaa ei muusta odottamattomasta syystä voida toteuttaa vaarantamatta matkustajan henkeä tai terveyttä. Peruutuksen perusteita arvioitaessa otetaan huomioon Suomen viranomaisten kanta asiaan tai esim. Suomen edustuston virallinen viestintä asiaan liittyen (mm. Matkustustiedotteet).

Lentoaikataulun muutokset

Ennakkoon ilmoitettu aikataulu voi muuttua ennen matkaa. Asiakas on velvollinen huolehtimaan, että OnActivella on käytettävissään asiakkaan ajantasainen matkapuhelinnumero mahdollisten muutosten ilmoittamiseksi. Mikäli yhteystiedot eivät ole ajan tasalla, vastaa asiakas itse muuttuneiden tietojen aiheuttamasta vahingosta ja syntyvistä kuluista. OnActive ei vastaa pakettimatkaan sisältymättömistä järjestelyistä kuten liityntäkuljetusten tai matkustajan erikseen tilaaminen välitettyjen lisäpalveluiden toteutumisesta.

Ryhmämatkoista huomioitavaa

Ryhmävarauksille voidaan soveltaa ryhmäkohtaisia matkaehtoja ja hintoja, jotka yksilöidään ko. ryhmälle annettavassa, erillisessä ryhmämatkatarjouksessa.

Kampanjatarjoukset

Varaamme oikeuden kohdistaa kampanjatarjouksia ja varaajaetuja asiakkaillemme. Edut ovat henkilökohtaisia eivätkä siirry nimenmuutoksen yhteydessä toiselle henkilölle. Jälkikäteen esitettyjä alennuspyyntöjä ei käsitellä.

Matkaan kuuluvien palveluiden käyttö

Matkustajalla on oikeus muuttaa varauksessa olevia matkustajatietoja tai luovuttaa sopimukseen perustuvat oikeutensa henkilölle, joka täyttää mahdolliset matkalle osallistumista koskevat ehdot.

OnActivella on oikeus periä kohtuullinen korvaus luovutuksesta tai tietojen muutoksesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä. Matkustajan käyttäessä Yleisten matkapakettiehtojen mukaisia muutos- ja luovutusoikeuksia, veloitamme muutoksista ja luovutuksesta aiheutuneet kulut sekä toimistokulun. Muutoksista aiheutuvista kuluista vastaa matkustaja ja luovutuksesta luovuttaja sekä luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti.

Matkustaja, joka eroaa ryhmästä eikä käytä lainkaan varaamaansa majoitusta tai käyttää sitä vain osan lomastaan, on velvollinen ilmoittamaan asiasta välittömästi vetäjälle. Matkustajalla ei ole oikeutta saada hinnanalennusta käyttämättä jääneistä palveluista. Mikäli asiakas ei käytä menolentoa, hänellä ei ole oikeutta käyttää myöskään paluulentoa.

Matkatavarat

Noudattaa matkatavarasäännöksissä ja maksuissa operoivan lentoyhtiön ehtoja. Suurin osa matkapaketeista toteutetaan Norwegianin ja Finnairin lennoilla – ajantasaiset matkatavarahinnat sekä -säännöt löytyvät Norwegianin ja Finnairin verkkosivuilta. Muilla lentoyhtiöillä sovelletaan kyseisen lentoyhtiön ehtoja. Mahdollisista reklamaatioista matkatavaroiden suhteen vastaa lentoyhtiö. Korvausperusteet viivästyneissä matkatavaroissa ovat lentoyhtiökohtaisia. Usein lentoyhtiö korvaa välttämättömyystarvikkeet.

Matkatavarat ovat viivästyneet, jos ne eivät saavu samalla lennolla kanssasi. Täytä välittömästi lentoaseman saapumisaulassa PIR-lomake (Property Irregularity Report, PIR) ja vaadi siitä itsellesi kopio. Oikeus korvaukseen riippuu usein siitä, tapahtuuko viivästys meno- vai paluulennolla.

Menolento:
Voit vaatia lentoyhtiöltä korvausta välttämättömistä hankinnoista, esim. hygieniatuotteista ja vaatetuksesta, joilla selviät odotuksen ajan matkakohteessa. Matkustajalla on velvollisuus minimoida aiheutuneet kustannukset, joten käytännössä vaatevarastoa ei voi uusia.

Paluulento:
Matkatavaroiden viivästymien paluulennolla ei yleensä aiheuta samanlaista vahinkoa kuin viivästys menolennolla, minkä takia korvaukselle on harvoin perusteita.

Jotkut lentoyhtiöt tarjoavat välttämättömyystarvikepakkauksen tai antavat etusetelin (voucher), jolla voi tehdä välttämättömimmät hankinnat.

Kun viivästynyt matkatavara on toimitettu, tee 21 vuorokauden kuluessa kirjallinen korvausvaatimus taloudellisista menetyksistä. Liitä lentoyhtiölle osoitettuun vaatimukseen jäljennös PIR-lomakkeesta sekä kuitit aiheutuneista välttämättömistä hankinnoista.  Merkitse kuitteihin, mitä olet hankkinut. Säilytä itselläsi kopio kuiteista.

Lentoyhtiö ei ole vastuussa matkatavaran viivästymisestä, jos se pystyy näyttämään toteen ryhtyneensä vahingon välttämiseksi kaikkiin toimenpiteisiin, joita siltä voi kohtuudella edellyttää. Vahingonkorvausta ei yleensä saa esimerkiksi sääolosuhteiden, turvallisuusriskien tai lakon aiheuttamien viivästysten takia. Lentoyhtiön täytyy kuitenkin pystyä osoittamaan viivästyksen syy ja perustelemaan oma toimintansa tilanteessa.

Matkustajan velvollisuudet

Covid-19-pandemiatilanteen aikana matkustajan on itsenäisesti huolehdittava kunkin matkakohteen vaatimusten mukaisista todistuksista, joita matkustaja tarvitsee matkaansa varten. Näitä ovat esim. todistukset negatiivisesta Covid-19-testistä, saadusta Covid-19-rokotussuojasta tai sairastetusta Covid-19-taudista. Tarkemmat maakohtaiset tiedot on saatavilla ensisijaisesti kohdemaan viranomaisilta. Linkit maakohtaisten viranomaisten sivuille löydät tästä kartasta https://reopen.europa.eu/fi.

Matkustajalla on matkavahvistuksen saatuaan velvollisuus tarkistaa, että matkavahvistuksessa mainitut matkustajatiedot, matkapäivät, matkakohde sekä lento- ja majoitustiedot ovat oikein. Matkustajan nimi on annettava täsmälleen siinä muodossa, jossa se lukee matkustusasiakirjassa. Matkustaja vastaa virheellisinä tai puutteellisina annettujen tietojen korjaamisen kustannuksista.

Matkustajan on annettava matkanjärjestäjälle sellainen osoite ja puhelinnumero, johon hänelle voidaan toimittaa tieto matkaa koskevista asioista myös matkan aikana. Viestintä tehdään ensisijaisesti sähköpostilla ja matkapuhelimen tekstiviestein. Matkustajalla on velvollisuus seurata ilmoittamansa viestinten (sähköposti, matkapuhelin) saapuneita viestejä ennen matkaa ja sen aikana.

Matkustajalla on velvollisuus tuoda OnActiven tietoon jo varausvaiheessa mahdollinen avustustarpeensa ja/tai liikunta- tai aistirajoitus, jolla voi olla vaikutusta matkan toteuttamiseksi tehtäviin järjestelyihin, esimerkiksi kuljetus- ohjelma tai majoitusyritysten turvallisuusmääräysten noudattamiseksi.

Jos matkustaja ei saavu matkan lähtöpaikalle sovittuna ajankohtana, on matkanjärjestäjällä oikeus peruuttaa matkustajan matkan hintaan sisältyvät palvelut ilman takaisinmaksua.

Kehotamme jokaista matkustajaa hankkimaan riittävän peruutusturvan sisältävän matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen.

Matkustajalla on velvollisuus tuoda OnActiven tietoon jo matkan aikana mahdolliset ongelmat matkapaketin toteutuksessa, jotta ne voidaan korjata sovitun mukaiseksi. Matkustajilla on oikeus myös hinnanalennukseen ja/tai vahingonkorvaukseen, jos matkapalveluja ei korjauspyynnöstä huolimatta toteuteta tai ne toteutetaan virheellisesti.

Yleistä

OnActivella on oikeus peruuttaa matka tai matkasarja, jos matkalle tai matkasarjaan kokonaisuutena ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää matkustajamäärää. Peruuttamisesta ilmoitetaan tällöin viimeistään 21 vrk ennen matkan alkua. Osallistujia on oltava minimissään 12. OnActivella on myös oikeus peruuttaa matka pakottavista syistä (kuten lentosarjojen peruutuksista johtuen). OnActiven tekemissä perutuksissa asiakkaan maksut palautetaan täysimääräisinä.

OnActive ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista eikä myöskään nettisivuilla mahdollisesti olevista painovirheistä. Tämä koskee kaikkia hintoja, alennuksia, lähtöpäiviä, lentoja, konetyyppejä, hotelleja jne. Kaikki hinnat, aikataulut ja retkiohjelmat sitoumuksetta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Jokainen osallistuu omalla vastuulla ja kuntotasonsa mukaisesti OnActive matkojen aikana toteutettavaan ohjelmaan.

OnActive ei ole velvollinen palauttamaan maksuja liikuntapalveluista sääolosuhteiden perusteella.

OnActivella on oikeus antaa asiakkailleen paremmat järjestelyt kuin mitä tehty varaus edellyttää. Matkanjärjestäjällä ei ole kuitenkaan velvollisuutta antaa kaikille matkustajille samoja lisäpalveluja.

OnActive-matkavetäjät saattavat vaihtua ilman ennakkoilmoitusta.

Jos matkustaja matkan aikana sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai rikoksen uhriksi taikka kärsii muun vahingon, antaa OnActive vaikeuksiin joutuneelle matkustajalle tietoja terveyspalveluista, paikallisviranomaisista ja konsulipalveluista, järjestää matkustajalle mahdollisuuden etäviestimen käyttämiseen ja auttaa matkustajaa tekemään vaihtoehtoisia matkajärjestelyjä sekä antaa muuta asianmukaista apua. Matkustaja vastaa itse näiden tai muiden tilanteen vaatimien (esim. uusi kuljetus, ylimääräiset hotelliyöpymiset sekä OnActivelle mahdollisesti tulevat ylimääräiset kulut) erityisjärjestelyiden kuluista, joihin matkanjärjestäjä hänen tilanteensa vuoksi on ryhtynyt.